محمد خدادادی مترجم‌زاده

محمد خدادادی مترجم‌زاده محمدخدادادی مترجم زاده متولد ۱۳۴۰ تهران است.وی عضو هیات علمی گروهی عکاسی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنرمی باشد.همچنین  استاد راهنمای بسیاری از تحقیقات وپایان نامه های دانشجویان در زمینه های هنری وعکاسی بوده است.در سال ۱۳۵۸دیپلم ریاضی فیزیک دریافت نمودند ودر سال ۱۳۶۵ جهت  تحصیل رشته صنایع دستی وارد دانشگاه پردیس اصفهان […]

ادامه مطلب

هویت پنهان

هویت پنهان يكي از مهمترين مسائل و چالش هاي پيش روي جوامع در حال توسعه در طي فرآيند جهاني شدن و جهاني سازي خواهد بودهويت درلغت وجود ، هستي و ذات معنا شده است. هويت ، غالبا به معناي حقيقت شي يا شخص كه صفات جوهري او را در بردارد ، بكار مي رود. بيشتر […]

ادامه مطلب

کنترل و نظارت بر اجراي بودجه

کنترل و نظارت بر اجراي بودجه  آخرين مرحل از مراحل بودجه، نظـارت بـر اجـراي بودجـه اسـت کـه بـر عهده قوه مقننه است. حقوق مالي مجلس تنها بـه تـصويب بودجـه و قــوانين مــالي منحــصر نيــست، چــرا کــه در ابتــداي فعاليــت مجــالس قانونگذار در بريتانيا قانونگذاران فقط به تصويب ميزان اعتبـارات بـسنده کرده، اجراي آن را به […]

ادامه مطلب