خیانت به میهن یعنی چه وچه آسیب هایی به کشور می زند

خیانت به میهن  یعنی چه وچه آسیب هایی به کشور می زند؟

میهن واژه آشنایی برای بسیاری از ماست اما تعریف دقیقی برای آن وجودندارد اما به صورت عام به کشوری که انسان درآن متولد می شود ویا به آن وابسته ذاتی داردگفته می شود. خیانت به میهن در بسیاری از مکاتب ودولت ها جرمی بسیار بزرگ می باشد.اما خیانت به میهن یعنی چه؟

خیانت به میهن شکل های بسیاری داردکه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • اختلاس وفساد وچپاول اموال کشور
  • جاسوسی برای کشور بیگانه ودادن اطلاعات مهم کشور(اطلاعاتی،امنیتی،اقتصادی،و..)
  • دروغ ویهتان به مقامات ومسئولین
  • تحریف تاریخ کشور
  • تحریف مبانی دینی وجعل احادیث وروایات ونسبت آن به امامان وپیامبران برای اهداف خاص

و…

اما خیانت به میهن آثار بسیار بزرگ وگاه نابود کننده برای وطن دارد.خیانت به وطن باعث ازبین رفتن ثروت کشور وحتی نابود شدن کشور،ازدست رفتن سرمایه های مالی ومعنوی کشور،می شود.آسیب های ناشی از خیانت به کشور را می توان به سختی جبران کرد.خیانت به کشور ممکن است  به وسیله افرادخود میهن ویا افراد بیگانه حضور یافته در کشور دیگر باعث شود.

دیدگاهتان را بنویسید