تولید وتوزیع از چه زمانی شروع شده وچه فایده وضررهایی دارد؟

تولید وتوزیع از چه زمانی شروع شده وچه فایده وضررهایی دارد؟

تولید وتوزیع از زمان حضور بشر در زمین وتمدن های ابتدایی آغاز شده است.با رشد جمعیت وپیدایش شهرها دیگر انسانها قادر به تامین نیازهای خود به تنهایی نبودند ولذا شغلها وبه طبع سیستم های ابتدایی تولید وتوزیع ودادوستد آغاز شدتولید به معنی تهیه کالا ویا خدمات با استفاده از منابع می باشد سیستم تولید وتوزیع دارای روش های گوناگونی می باشد از سیستم ساده دست به دست تا سیستم های پیشرفته واینترنتی.

تولید وتوزیع به شکل مکانیزه باعث از بین رفتن بسیاری از شغلهای پایین دستی  می شود که بیشترین علت  تمایل به سمت تولید مکانیزه :افزایش تولید برای رفع نیازبازار تقاضا،کاهش هزینه  ،کاهش زمان تولید ، می باشد.یکی از مصادیق منفی تولید مکانیزه نیاز به نیروی ماهر می باشد که تامین این نیرو در برخی موارد  غیرممکن است .عامل منفی دیگر تولید مکانیزه تسلط کشورهای قدرتمند وصاحب فن  بر سایر کشورهامی باشد.اما  فواید های نیز تولید وتوزیع به شکل امروز دارد افزایش تولید در مقیاس کمتر وبهره وری بیشتر از این نوع فواید می باشد

دیدگاهتان را بنویسید