تاریخچه فناوری

تاریخچه فناوری

استفاده از ابزار توسط انسانهای اولیه بخشی از روند کشف و تکامل است استفاده از ابزار برای بسیاری از تاریخ اولیه انسان نسبتاً تغییر نکرده‌است. تقریباً ۵۰٬۰۰۰ سال پیش، استفاده از ابزارها و مجموعه ای از رفتارهای پیچیده، به نظر بسیاری از باستان شناسان مرتبط با ظهور زبان کاملاً مدرن بوداولین ابزار سنگی اندکی بیشتر از یک سنگ شکسته بود، اما تقریباً ۷۵۰۰۰ سال پیش، تنفس فشار دادن راهی برای انجام کارهای بسیار ظریف بود. کشف و بهره‌برداری از آتش، یک منبع انرژی ساده با بسیاری از کاربردهای عمیق، نقطه عطفی در پیشرفت تکنولوژیک بشر بود.بعدها فناوری های گوناگونی پدید آمدن که مهمترین این فناوریها فناوری اطلاعات وارتباطات است. گاه نوین به مسائل مدیریتی ایجاب می کند که مدیران به سادگی از کنار نقش تاثیر گدار فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی عبور نکنند. ورود گسترده رایانه و ابزارهای جانبی آن به درون ساختار اجرایی و اداری سازمان ها و گسترش اقبال عمومی مدیران به انجام اطلاع رسانی در حیطه شبکه جهانی اینترنت حتی به صورت ظاهری امری است که باید با توجه و درایت خاصی به آن نگاه کرد.

حیطه گسترش وتکامل فناوری در عصر کنونی بسیار پیچجیده است.دیگر نمیتوان روندرشد فناوری را در یک حیطه دانست بلکه  فناوری های نو در همه رشته ها وساختارها نفوذ کرده وزندگی امروزه انسانها بدون فناوری  بسیار بعید وناممکن به نظر می رسد.

نمی توان دنیای امروز را بدون فناوری های جدیدی مثل برق،رایانه،تلفن،ماهواره ،تلویزیون،خودرو و…تصور کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید